foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NZOZ MARMED - Przychodnia w Świdniku

         CENTRUM WIELOSPECJALISTYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ NZOZ MARMED

        udziela świadczeń pielęgnacyjnych w domach pacjentów  w ramach umowy z  NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA


 Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad osobami obłożnie i przewlekle chorymi, które przebywają w domu. Ze względu na stan zdrowia wymagają stałych świadczeń pielęgniarskich, ale nie potrzebują hospitalizacji.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci bez względu na wiek czy jednostką chorobową, którzy w skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punków (ocena stanu zdrowia odbywa się do miesiąc przez pielęgniarkę).

Skala Barthel – skala, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego (spożywanie posiłków, poruszanie się, siadanie, ubieranie się i rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych) (www.nfz.pl)

Pielęgniarską opieką długoterminową nie mogą być objęci pacjenci w ostrej fazie choroby psychicznej i w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Warunkiem objęcia chorego opieką przez pielęgniarską opiekę długoterminową jest:

     - wniosek lekarza POZ lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego

        po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych

     - pisemna zgoda pacjenta

     - kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką

Pielęgniarska opieka długoterminowa ma na celu:

     - zapewnienie pacjentom obłożnie chorym

       opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych

     - wsparcie w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością

     - przygotowanie chorego (i jego rodziny) do samoopieki i samo pielęgnacji

Należy pamiętać, że rodzina pacjenta lub jego opiekun faktyczny zapewnia środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza.

Kto nie może skorzystać z pielęgniarskiej opieki długoterminowej:

     - objęci opieką przez hospicjum domowe

     - objęci opieką przez inne stacjonarne zakłady opieki długoterminowej

     - objęci opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci

       wentylowanych mechanicznie

     - w ostrej fazie choroby psychicznej

Rejestracja

NZOZ MARMED

ul. Jarzębinowa 4

21-040 Świdnik 


Tel. 81 468 92 51

Tel. 81 751 44 66

Tekst alternatywny

Mammografia

Fundacja