foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NZOZ MARMED - Przychodnia w Świdniku

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy”
Znak sprawy: NZ ZOZ/MZ/D-1/2021


WNIOSEK


Działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zmianami), zwracamy się niniejszym o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:


Pytanie nr 1 dotyczy umowy Wnosimy o usunięcie z postanowień wymogu potwierdzenia wykonania umowy bezusterkowym protokołem odbioru. Zgodnie z przepisami kc i ugruntowanym orzecznictwem sądowym, zamawiający nie może warunkować odbioru od braku usterek. Jedyną możliwością odmowy odbioru przedmiotu umowy jest występowanie wad istotnych, czyli takich, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W pozostałych przypadkach prawo cywilne przewiduje stosowne możliwości postępowania stron
Odpowiedź nr 1.
Nie wyrażamy zgody na usunięcie z umowy zapisu o bezusterkowym protokołem odbioru. Mammograf po instalacji w mammobusie powinien przejść pozytywne testy akceptacyjne i specjalistyczne. Aparat mammograficzny oraz system nie może mieć usterek powinien być gotowy do pracy


Pytanie nr 2 dotyczy umowy
Prosimy o wprowadzenie zapisów w umowie dotyczących ujednolicenia nazewnictwa dotyczącego protokołu odbioru z bezusterkowego na protokół odbioru końcowego (par. 1 ust 4, par. 6 ust 1, ust 5, par 7 ust. 1, ust. 10). W toku realizacji umowy nie ma przeciwskazania do podpisywania protokołów częściowych, czy zdawczo-dbiorczych na których Wykonawca i Zamawiający spiszą wykonane czynności dotyczące etapu umowy, ale zapłata, wykonanie umowy, termin od którego należy liczyć okres gwarancji i rękojmi powinien być liczony od podpisania protokołu odbioru końcowego, podpisanego po zebraniu wszystkich poprzednich, naprawieniu usterek itd.
Odpowiedź nr 2.
W protokole wykonawca zabezpieczy wykonanie przez wykwalifikowany personel z odpowiednimi uprawnieniami; testy akceptacyjne i specjalistyczne oraz pomiary skuteczności zabezpieczeń nadmiarowo prądowych, badanie rezystancji izolacji oraz bezpieczeństwa dla świadczeniobiorcy w postaci skuteczność działania wyłączników awaryjnych w zestawie w systemie zasilania


Pytanie nr 3 dotyczy umowy
Prosimy o wyjaśnienie jaka jest łączna maksymalna wysokość kar umownych jakie mogą dochodzić strony zgodnie z art.. 436 pkt 3 ustawy Pzp ?
Odpowiedź nr 3:
Wysokość kar umownych według przepisów jest standardowa: i wynosi 10 % wartości całego zamówienia


Pytanie nr 4 dotyczy OPZ
Prosimy o wyjaśnienie czy dobrze rozumiemy zapisy SWZ i deklaracja zgodności wyszczególniona w pozycji 8 rozdział Inne wymagania w OPZ ma być dostarczona wraz przekazaniem urządzenia do eksploatacji?
Odpowiedź nr 4:
Deklaracja zgodności CE powinna być dostarczona wraz z aparatem przez dostawcę od producenta wraz z warunkami gwarancji.


Pytanie nr 5 dot. SWZ
Prosimy o wskazanie identyfikatora skrzynki ePUAP Zamawiającego. W dokumentacji nie znaleźliśmy tej danej, a jest ona niezbędna do prawidłowego wypełniania formularza do komunikacji a tym samym prawidłowego złożenia oferty.
Odpowiedź nr 5:
https://epuap.gov.pl/wps/portal (M5329596665 - adres nr skrzynki pocztowej)


Pytanie nr 6 dot. umowy
Prosimy o modyfikację § 14 ust 2. Postępowanie prowadzone jest w reżimie ustawy Pzp i wszelkie nieuregulowane kwestie nadal rozstrzyga również ta ustawa a nie tylko kodeks cywilny.
„2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie znajdują zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych a w sprawach nieuregulowanych tą ustawą, przepisy Kodeksu cywilnego.”
Odpowiedź nr 6:
Zamawiający nie jest podmiotem publicznym więc postępowanie w tym trybie nie przewiduje UZP jako nie mające zastosowania.


Pytanie nr 7
Prosimy o informację w obecnej sytuacji epidemiologicznej Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z Wykonawcą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 78 Kodeksu Cywilnego ? Lub też złożenie podpisu chociaż przez jedną ze stron podpisem kwalifikowanym.
Jeżeli Zamawiający nie zgadza się na takie rozwiązanie prosimy o wskazanie uzasadnionej potrzeby Zamawiającego.
Odpowiedź nr 7:
Nie wyrażamy zgody na odstępstwo podpisania umowy zdalnie i elektronicznie
Podpisanie umowy dostawy Powinno nastąpić osobiście przez upoważnione osoby składającej ofertę

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy”
Znak sprawy: NZ ZOZ/MZ/D-1/2021


WNIOSEK


Działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zmianami), zwracamy się niniejszym o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:


Pytanie nr 1 Dotyczy SWZ, rozdział VI Termin wykonania zamówienia. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji pierwszej części zamówienia, dostawy mammografów do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 05.09.2021r. Zgodnie ze wzorem umowy dostępnej na stronie konkursu Ministerstwa Zdrowia na Zakup aparatury diagnostycznej do wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy” Zamawiający zobowiązany jest złożyć rozliczenie dostawy mammografów do 10 września. Wymaganie dostawy w ciągu 10 dni od podpisania umowy może okazać się niemożliwe
do zrealizowania.
Odpowiedź Ad 1:
zamawiający przychyla się do prośby i wydłuża termin dostawy mammografów do 5 tygodni od zawarcia Umowy, ale nie później niż do 05.09.2021 r.


Pytanie nr 2
Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, formularza ofertowego, Załącznika nr 5 Umowa – projekt do SIWZ, § 3 MIEJSCE i TERMIN REALIZACJI UMOWY oraz rozdziału VI SWZ. Prosimy o dostosowanie zapisów Załącznika nr 2 do SIWZ, formularza ofertowego oraz Załącznika nr 5 do SIWZ, Umowa - projekt § 3 MIEJSCE i TERMIN REALIZACJI UMOWY do zapisów rozdziału VI SWZ, z uwzględnieniem naszego pytania poprzedniego. Proponujemy zapis:
“Wykonawca wykona pierwszą część przedmiotu umowy, dostawę mammografów na własny koszt i ryzyko w terminie do 5 tygodni (pięciu tygodni) od dnia zawarcia umowy, jednak nie później, niż do 5 września 2021.
Wykonawca wykona pozostałą część przedmiotu umowy do 30. października 2021.”
Odpowiedź Ad 2:
Zamawiający przychyla się do i uwzględnia, iż wykonawca wykona I część Przedmiotu umowy – dostawę mammografu na własny koszt i ryzyko w terminie 5 tygodni jednak nie później niż do 05.09.2021 r.
Natomiast pozostała część przedmiotu umowy do 30. października 2021 wg zapisu


Pytanie nr 3
Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – formularz parametrów wymaganych, rodział VIII BADANIA DWUENERGETYCZNE. Z uwagi na fakt, iż Zamawiajacy Planuje instalację w mobilnych naczepach i przeznaczenie mammografów do badań przesiewowych, prosimy o rezygnację i wykreślenie tego rozdziału. Badania dwuenergetyczne są wykonywane tylko w ośrodkach prowadzących diagnostykę pogłębioną, najczęściej, jako przygotowanie do zabiegów chirugicznych. Zgoda Zamawiającego pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.
Odpowiedź Ad 3:
Zamawiający planuje w przyszłości wykonywać badania i przewiduje możliwość rozbudowy do badań dwuenergetycznych nie koniecznie w jednostkach mobilnych


Pytanie nr 5
Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – formularz parametrów wymaganych, rodział IX BIOPSJA - opcja rozbudowy Z uwagi na fakt, iż Zamawiajacy Planuje instalację w mobilnych naczepach i przeznaczenie mammografów do badań przesiewowych, prosimy o rezygnację i wykreślenie wymogów tego rozdziału. Biopsja jest wykonywana tylko w ośrodkach prowadzących diagnostykę pogłębioną, najczęściej, jako przygotowanie do zabiegów chirugicznych. Zgoda Zamawiającego pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.
Odpowiedź Ad 5:
Zamawiający planuje w przyszłości wykonywać badania i przewiduje możliwość rozbudowy do badań z zastosowaniem przystawki biopsyjnej nie koniecznie w jednostkach mobilnych


Pytanie nr 6
Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – formularz parametrów wymaganych, rodział VII STACJA AKWIZYCYJNA TECHNIKA, punkt 2,punkt 4 i punkt 5.
Czy Zamawiający dopuści komputer konsoli technika z procesorem i5 oraz pamięcią RAM 16GB i dyskiem 1 TB. Jest to komputer specjalnie dedykowany i dostarczany przez poducenta sprzętu.
Zgoda Zamawiającego pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.
Odpowiedź Ad 6:
Zamawiający zgadza się na zaproponowane parametry STACJI AKWIZYCYJNEJ TECHNIKA


Pytanie nr 7
Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – formularz parametrów wymaganych, rodział VII STACJA AKWIZYCYJNA TECHNIKA oraz rozdział XII. Inne wymagania. W obu tych rodziałach występuje wymóg: “Zestaw fantomów z oprogramowaniem do kontroli jakości do mammografii cyfrowej zgodnie z rozporządzeniem MZ z 12.11.2005. Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, że wymaga jednego takiego zestawu i wymóg ten powinien się znajdować w rozdziale XII. Inne wymagania.
Odpowiedź Ad 7:
Zamawiający wykreśla punkt15 w rozdziale VII.
Zamawiający wymaga tylko jeden zestaw fantomów, dedykowany dla każdego z mammografów

 

Temat postępowania:
„Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy”
Identyfikator postępowania:
„2021/S 123-325508”
Nr referencyjny
„NZ ZOZ/MZ/D-1/2021”


Zgodnie z ustawą PZP prosimy o odpowiedź na następujące pytanie dotyczące OPZ postępowania.


PYTANIE 1 (dotyczy §VII punkt 15)
Czy opisane oprogramowanie ma być objęte licencją bezterminową i wspomagać wykonywanie testów podstawowych dla wszystkich dostarczanych urządzeń (mammograf, monitory), zgodnie z aktualnym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r.?
Jeżeli tak, to czy wraz z programem należy zaoferować instalację, uruchomienie i szkolenie z obsługi programu?
ODPOWIEDŹ ( dotyczy §VII punkt 15)
Zamawiający wykreśla pkt 15 z §VII


PYTANIE 2
Czy wraz z mammografem powinien zostać zaoferowany program do kontroli dawek używanych w celach diagnostycznych (zgodnie ze znowelizowaną Ustawą Prawo Atomowe), pozwalający na optymalizację i automatyczne porównanie dawek z ustawowymi poziomami referencyjnymi oraz generowanie raportów zgodnych z wymogami KCOR, objęty bezterminową licencją i aktualizacją do obowiązujących wymagań co najmniej w okresie gwarancji?
Jeżeli tak, to czy wraz z programem należy zaoferować instalację, uruchomienie i szkolenie z obsługi programu?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wymaga jako dodatkowego systemu kontroli dawek po za automatyczną kontrolą systemu.

 

Pytanie;
Poniżej przesyłam wniosek o zmianę umowy w postępowaniu:
Znak sprawy NZ ZOZ/MZ/D-1/2021 - „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy”
1. W związku z podwójnym fakturowaniem i określoną realizacją przedmiotu umowy zgodnie z § 1 wnoszę o doprecyzowanie § 6 ust. 5 poprzez wprowadzenie zapisu:
Podstawą do dokonania przez Zamawiającego/Realizatora zapłaty wynagrodzenia, będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego w
a. § 1 ust. 3 ppkt. a) – rozliczenie pierwszej faktury
b. § 1 ust. 3 ppkt. b, c,d – rozliczenie drugiej faktury
- potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru.
Powyższa zmiana ma istotne znaczenie z puntu wzajemnego rozliczenia tak dla Zamawiającego/Realizatora, jak i z punktu widzenia wykonawcy, bowiem jest jeszcze podmiot trzeci w rozliczeniu tj. Ministerstwo Zdrowia.
Odpowiedź 1.1
Podstawą do dokonania przez Zamawiającego/Realizatora zapłaty wynagrodzenia, będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego w
a. § 1 ust. 3 ppkt. a) – rozliczenie pierwszej faktury
Realizator rozliczy fakturę prawidłowo wystawioną oryginalną FV ( fv powinna zawierać, adnotację o białej liście rachunków bankowych oraz metodzie płatności -podział ) za dostawę mammografów w 24 godzin po otrzymaniu środków od Ministra Zdrowia z tytułu zawartej Umowy;


U M O W A nr 1/15/10/2021/3905/371
na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej
w zakresie zadania pn.: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy
pomiędzy:
Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
zwanym dalej „Ministrem”, reprezentowanym przez: Agnieszkę Beniuk-Patoła - Zastępcę
Dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji, na podstawie pełnomocnictwa nr
PR.012.66.2021.PR z dnia 10 marca 2021 r., które stanowi załącznik nr 7 do umowy,1
a
Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej
Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MARMED Marian Wiadrowski
ul. Jarzębinowa 4, 21-040 Świdnik
b. § 1 ust. 3 ppkt. b, c,d – rozliczenie drugiej faktury z czynności które płaci zamawiający. Czynności te nie są objęte Umową z Ministrem Zdrowia
- potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru

 

Rejestracja

NZOZ MARMED

ul. Jarzębinowa 4

21-040 Świdnik 


Tel. 81 468 92 51

Tel. 81 751 44 66

Tekst alternatywny

Mammografia

Fundacja